Ledenvergadering 20 maart 2018

Aanmelden

Er kunnen geen aanmeldingen meer worden gedaan voor dit evenement.


AGENDA
Ledenvergadering van dinsdag 20 maart 2018
Locatie de Florijn
Aanvang 16.30
Start vergadering 17.00 uur
1. Opening en vaststellen agenda
2. Introductie nieuwe leden / nieuwe contact persoon
3. Notulen voorgaande vergadering d.d. 14 november 2017
4. Mededelingen voorzitter
5. Bespreken jaarstukken 2017, begroting en contributie 2018
6. Financiën
a. Verslag kascommissie,
b. Decharge bestuur 2017
c. Benoemen kascommissie 2018
7. Evenementen en communicatie
8. Rondvraag
9. Afsluiting

18:00 – 18:30 Algemene verordening gegevensbescherming, is uw onderneming 25 mei dit jaar er klaar voor?
18:30 Walking diner

Notulen ledenvergadering 20 maart 2018