Ledenvergadering

Aanmelden

Er kunnen geen aanmeldingen meer worden gedaan voor dit evenement.


Aanvang 16:30 uur

Start vergadering 17:00 uur

 1. Opening
 2. Vaststellen agenda
 3. Introductie nieuwe leden
 4. notulen voorgaande vergadering d.d. 16 november 2016
 5. Mededelingen voorzitter
 6. Activiteitenverslag 2016
 7. Verslag kascommisie
 8. Vaststelling jaarstukken 2016, begroting en contributie 2017
 9. Decharge bestuur 2016
 10. Benoemen kascommissie 2017
 11. Jaarplan 2017
 12. Verslag commissies
 13. Introductie nieuwe website
 14. Rondvraag
 15. Afsluiting