Zondagopenstelling enquete

Beste Leden van de RvHID,

Op 26 april hebben wij u onderstaande email verzonden inzake de enquête beperkte zondagopenstelling.

De uitkomst van de enquête was geagendeerd op de Ledenvergadering van 28 juni jl. Wegens tijdgebrek is dit onderwerp niet behandeld. Daarom de uitkomst per email.

Van 24 leden hebben wij een reactie ontvangen. De uitkomst is als volgt (de overwegingen zijn kort samengevat weergegeven d.m.v. een aantal kernwoorden):

6 voorstanders

o In sommige branches economische noodzaak / concurrentiepositie

o Zelfregulering

o Aantal dagen in gezamenlijk overleg met de Gemeente te bepalen

6 tegenstanders

o Vanuit principieel oogpunt / zondagsrust

o 2 neutraal

o Geen direct belang

Wij zullen de uitkomst van de enquete schriftelijk kenbaar maken aan de Gemeente en hen verzoeken de resultaten in hun overwegingen mee te nemen.

Met vriendelijke groet,

Namens S. Koeleman, secretaris

Carla van der Heiden

Beursstraat 1 a

2411 BA  Bodegraven

rvhid@beurspoint.nl

www.rvhid.nl

 

 


Van: C. van der Heiden [mailto:orbema@beurspoint.nl] Namens RVHID
Verzonden: dinsdag 26 april 2011 8:47
Onderwerp: enquete zondagopening

 

Beste Leden van de RvHID,

 

Recentelijk heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de Gemeente, RvHID, ROV en BOV. Daarin is de zondagopenstelling voor bedrijven aan de orde gekomen. Dit naar aanleiding van een verzoek van een aantal bedrijven gevestigd op het bedrijventerrein Broekvelden, waaronder Goedhart Motoren.

Wij begrijpen dat er bedrijven zijn die, gezien hun concurrentiepositie, aan de zondagopening willen deelnemen.

 

Een beperkt aantal zondagen zouden eventueel door de Gemeente aangewezen kunnen worden als “koopzondag” zonder beroep te hoeven doen op de recreatieve functie.

 

Graag willen wij dit middels een korte enquete voorleggen aan onze leden.

 

Wilt u aangeven of u:

· Voorstander bent van beperkte zondagopenstelling voor bedrijven

· Tegenstander bent van beperkte zondagopenstelling voor bedrijven

 

Wilt u in korte bewoordingen uw argumenten hiervoor weergeven.

 

Wij zien uw reactie graag voor 5 mei tegemoet.

 

 

Met vriendelijke groet,

Namens S. Koeleman, secretaris

Carla van der Heiden

Beursstraat 1 a

2411 BA  Bodegraven

rvhid@beurspoint.nl

www.rvhid.nl  

 

De informatie verzonden met dit emailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Afzender staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden email, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Afzender attendeert erop dat de vertrouwelijkheid van informatie verzonden per email niet gewaarborgd is.