BIZ Broekvelden en Groote Wetering

1. Waarom een BIZ?

Een Bedrijven Investeringszone, verder BIZ te noemen, is een ondernemersinitiatief om gezamenlijke acties zo eenvoudig en goedkoop mogelijk te financieren. Het opzetten van een BIZ is beslist niet bedoeld om als ondernemers met elkaar bij te dragen aan kosten van taken van de gemeente. Wel kan de gemeente op enig moment – als dat efficiënt of voordelig zou zijn – taken met bijbehorend budget overdragen aan de gezamenlijke ondernemers.

Op Broekvelden en Groote Wetering is al ervaring met gezamenlijke projecten: de collectieve beveiliging is landelijk een voorbeeld-project door de enorm hoge dekkingsgraad en de goede resultaten dier hieruit voortvloeien! Het lijkt daarom logisch hierop voort te borduren, en ook andere onderwerpen gezamenlijk aan te pakken.

Het grote voordeel van een BIZ is dat voor de inning van de bijdragen gebruik gemaakt wordt van de OZB, waardoor er voor de ondernemers zelf geen administratieve lasten bijkomen. We krijgen als ondernemers de medewerking van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk om een bijdrage te innen, en die 1 op 1 te storten op de bankrekening van ons eigen collectief. Een BIZ is een variant van het succesvolle Leidse model van een Ondernemersfonds. Het voordeel van een BIZ is dat die kan worden beperkt tot de grenzen van Broekvelden en Groote Wetering.


2. Wat gaan we doen?

We willen graag het bestaande succes van de beveiliging stap voor stap uitbouwen tot volwaardig parkmanagement waar iedere ondernemer de vruchten van plukt. Dat betekent dat we onderwerpen willen selecteren waar ‘voor elk wat wils’ in zit: voor groot of klein, huurder of eigenaar. In de eerste plaats zullen we gaan bekijken of we de beveiliging eigentijdser zouden kunnen invullen; zonder kwaliteitsverlies een dusdanig systeem opzetten gestoeld op een betere service. Hierbij kan gedacht worden aan een camerasysteem dat de twee bedrijventerreinen strategisch in kaart brengt. Effectief betekent dit een langere beveiligingsperiode (24 uur) tegen aantrekkelijke kosten. Momenteel wordt dit voorstel verder uitgewerkt.

Bewegwijzering en groenvoorziening zijn de volgende onderwerpen met zichtbaar resultaat: heldere routing, vindbaarheid, vermindering van gevaarlijke situaties bij kruisingen, terugdringen van verkeerd rijden (met omrijden, keerbewegingen en schade tot gevolg), en uitstraling.

Verder willen we ons mengen in de voorbereiding van het nieuwe bestemmingsplan, zodat de belangen van de ondernemers goed vertaald worden. Daarnaast lijkt het ons goed te starten met een pakket aan voordelige faciliteiten (raamovereenkomsten) waaruit een ieder vrij kan kiezen: inkoop van energie, telecommunicatie, afvalinzameling, BHV-opleidingen, verzekeringen, gladheidbestrijding, bedrijfsfitness, catering/bezorgservice en ga zo maar door. Het is van belang dat er voor ieder voordeel te behalen is, en zo veel mogelijk naar rato van de OZB.


3. Wat kost het?

De opslag op de OZB kan laag blijven, doordat het een goedkoop een dekkend instrument is. Voorgesteld wordt om in navolging van andere gemeentes met vergelijkbare omstandigheden een opslag van 5 à 10% op de bestaande OZB te heffen. Dat is een relatief bescheiden bedrag, waarmee we vervolgens wel in staat zijn om met elkaar Broekvelden en Groote Wetering een verdere kwaliteitsimpuls te geven.


4. Hoe gaat het verder in zijn werk?

Deze draagvlakpeiling met daarin de vraag aan u of u zich vóór de oprichting van een BIZ zou willen uitspreken, is een eerste stap. Na voldoende positieve respons zal een rechtspersoon worden opgericht, en worden de plannen verder uitgewerkt en vastgelegd in besluiten voor het college van B&W en de gemeenteraad. Die moeten namelijk formeel akkoord geven voor deze constructie.

Uiteindelijk bepaalt het draagvlak of de BIZ van start kan gaan. In het najaar van 2011 zal een formele draagvlakmeting uitsluitsel geven.


5. Wie zijn wij?

Graag stellen wij ons even voor als de spontaan ontstane Commissie Parkmanagement voor Broekvelden en Groote Wetering. Enthousiaste aanmeldingen om ook betrokken te zijn, stellen wij trouwens bijzonder op prijs. Hoe breder we onze ‘achterban’ kunnen vertegenwoordigen, des te beter.

  • Marc Bakker Schut (Van Dam Bodegraven, voorzitter)
  • Cees van Uunen (SCH Groep)
  • Ton Westdijk (Van Beynum Autoschade)
  • Gerrit van Doorn (Van Doorn groep)
  • Jac Verkleij (VEPO Cheese)
  • Marnix Zwart (Bedrijfsadvies)
  • Kurt-Jan Wiltenburg (Kamer van Koophandel)
  • Pieter Both (gemeente Bodegraven-Reeuwijk)

6. Draagvlakpeiling

Graag ontvangen wij uw mening via het enqueteformulier, uiterlijk op 1 september 2011.

Gezien het bestaande succes van onze gemeenschappelijke beveiliging, hopen en vertrouwen wij op een grote en enthousiaste respons. Vanzelfsprekend kunt u in het formulier ook uw aanvullende suggesties kwijt. Voor overige vragen of opmerkingen kunt u ons bereiken via Marc Bakker Schut bij Van Dam Bodegraven, tel. (0172) 61 93 31.