Contouren project

foto bij 1.angela vos en wim lexmondDe gemeente Bodegraven-Reeuwijk kent een groot aantal voedingsmiddelenbedrijven. In geen gemeente in Nederland wordt zoveel kaas opgeslagen en verhandeld, maar denk ook aan frisdranken. Koeling van de benodigde ruimtes kost veel energie. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk, de Raad voor Handel, Industrie en Dienstverlening en de Omgevingsdienst Midden-Holland (ODMH, voorheen: Milieudienst Midden-Holland) zijn daarom gezamenlijk een project gestart. Doel van het project is om bedrijven met gekoelde opslag te ondersteunen bij het verminderen van het energieverbruik. Dit leidt tot winst voor het milieu en de portemonnee. In het traject worden energiescans uitgevoerd, plannen van aanpak opgesteld, krijgen koplopers de kans zich te profileren en worden bijeenkomsten georganiseerd om kennis en ervaring uit te wisselen.

Het project richt zich op bedrijven gevestigd in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, met een energieverbruik > 50.000 kWh én waarbij de koel/vries/klimaatinstallatie de belangrijkste energieverbruiker is van het bedrijf. In totaal hebben nu 11 bedrijven zich aangemeld voor het project, goed voor 19 vestigingen, veelal op het bedrijventerrein Broekvelden in Bodegraven. Denk aan bekende bedrijven als Vepo Cheese, Interchicken, A-ware, Vergeer Holland.

Bedrijven die zich nog niet hebben aangemeld kunnen dit alsnog doen bij mevrouw Angela Vos (avos@odmh.nl) van de ODMH.

Energie basisscans

Bedrijven worden twee typen energiescans aangeboden; een basisscan en een aanvullende scan. De energiebasisscan is ontwikkeld door DWA installatie- en energieadvies, waarbij zij gebruik hebben gemaakt van documenten die reeds ontwikkeld en beproefd zijn door Agentschap NL en de Milieudienst Rijnmond. DWA heeft een drietal toezichthouders van de ODMH opgeleid en begeleid hen bij het uitvoeren van de basisscans. De basisscan richt zich op de zogenaamde wettelijk verplichte maatregelen, dit zijn energiebesparende maatregelen voor de koelinstallatie die zich binnen 5 jaar terugverdienen. Verder gaat deze in op de uitfasering van installaties met R22 en geeft aan welke maatregelen bij renovatie of nieuwbouw interessant zijn om te overwegen. Reeds bij 14 vestigingen is de basisscan uitgevoerd. Uit deze eerste scans valt op te maken dat start- en ambitieniveau per bedrijf enorm verschillen.

Als vervolg op de basisscan kan het bedrijf een aanvullende scan laten uitvoeren. Deze scan kan een verdieping geven op de reeds voorgestelde maatregelen en/of een verbreding richting maatregelen met een langere terugverdientijd en/of zich richten op het uitfaseren van installaties met R22 en onderzoeken van energiezuinige alternatieven. DWA zal hiertoe met ieder bedrijf contact opnemen om te komen tot een offerte op maat.

Plan van aanpak

Van de deelnemende bedrijven wordt verwacht dat zij na de eerste of de tweede scan een plan van aanpak opstellen. Dit plan van aanpak dient minimaal de maatregelen te bevatten met een terugverdientijd van 5 jaar, het wettelijk niveau. Om vooral ook innovaties en grotere besparingen te stimuleren komen bedrijven in aanmerking voor een beloning als zij een plan van aanpak indienen dat verder gaat dan het wettelijk niveau. De drie bedrijven met het beste plan krijgen een geldbedrag en publiciteit. Bedrijven scoren op basis van de aspecten besparingspotentieel en innovatie. Een jury beoordeeld de inzendingen.

Communicatie

Naast dat bedrijven scans krijgen aangeboden en we bedrijven stimuleren om te komen tot innovaties en grotere besparingen, willen wij met dit project vooral ook een dialoog op gang brengen tussen de bedrijven onderling, tussen bedrijven en de gemeente en de burger informeren over de inspanningen die bedrijven leveren. De dialoog zich richt op het uitwisselen van kennis en ervaring op de terreinen energiebesparing, duurzaamheid en MVO. Vooral ook willen wij laten zien waarin bedrijven uitblinken op deze terreinen. De RvHID heeft hierin het voortouw. Dit heeft ook geleid heeft tot deze digitale Nieuwsbrief, met daarin een verslag van een rondetafelgesprek met koplopers.

Bijeenkomsten

Er worden ook bijeenkomsten georganiseerd. Op 22 maart is er een startbijeenkomst geweest voor de bedrijven met gekoelde opslag in de raadszaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Deze avond is goed bezocht door zowel deelnemende bedrijven als andere geïnteresseerden. De volgende bijeenkomst is gepland op 9 oktober 2012 van 19:30 – 22:30 uur in de raadzaal van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk. Hier zullen ervaringen worden uitgewisseld en kansen worden besproken.