Ronde tafel gesprek met koplopers duurzaamheid

foto bij 4. basisscan bij Holland VergeerAan tafel op 13 juni bleken de heren Marco Pfaff (Speksnijder), Phillippe Coerten (Zijerveld), Guido Paping (Vergeer Holland) en Peter van der Sterre (VDS Logistics) tot nu toe over duurzaamheid onderling weinig gesproken te hebben. Terwijl deze bedrijven in Bodegraven – Reeuwijk al jarenlang bezig zijn met duurzaamheid, elk op eigen wijze, en duidelijk als koplopers.

Bij het gemeentelijk project energiebesparing in koelhuizen, waar 3 van hen aan meedoen, is het leren van elkaar één van de doelstellingen. Daarom was dit gesprek georganiseerd. Het stond onder leiding van Wim Lexmond, voorzitter van de commissie MVO van de Raad van Handel, Industrie & Dienstverlening (RvHID), de organisatie die samen met de gemeente dit project vormgeeft.

Een open en interessant gesprek ontstond.

Een eerste ervaring met de basisscan werd gedeeld, drijfveren werd besproken om aan de slag te zijn met duurzaamheid, evenals barrières die men tegenkomt en de meerwaarde van keurmerken of projecten zoals deze. Ook kwamen er nieuwe ideeën op tafel en zag men een duidelijke rol voor de commissie MVO van de RvHID.

Vergeer Holland had net de basisscan achter de rug. Guido(Hoofd Facilitair Techniek) vertelde dat dit een positieve ervaring was.

Allereerst omdat het bedrijf bevestigd werd dat de keuzes van de afgelopen jaren goed hadden uitgepakt, bijv. om niet alleen energiezuinige installaties te installeren maar ook om deze aan elkaar te koppelen. Er was bij de installaties zelf niet veel meer te winnen, er was nog wel wat verbetering mogelijk bij het afstellen en de warmteontwikkeling om de installaties heen.

Het feit dat bij dit project een toezichthouder van de Milieudienst de scan uitvoert (onder begeleiding van DWA) werd als positief ervaren. “Je moet even wennen aan de Milieudienst als adviserende instantie. Voorheen waren het handhavers, die niet meedachten over oplossingen. Dit is echt het begin van een cultuuromslag bij de Milieudienst, met veel impact”. Guido gaf wel aan dat de toezichthouders tijdens de scan ook wat geleerd hebben, want deze installaties zijn best ingewikkeld.

Bij Zijerveld en Speksnijder moesten de scans nog plaatsvinden, zij waren benieuwd.

Op de vraag van de voorzitter welke drijfveren achter een bedrijfskeuze voor duurzaamheid liggen, werd lang gesproken. Genoemd werden financiële motieven, maar ook de uitputting van bepaalde grondstoffen en de druk van de overheid en het publiek.

Natuurlijk draait het uiteindelijk allemaal om geld en daar is niets mis mee. Minder energiegebruik betekent minder kosten, maar er zijn wel eerst investeringen voor nodig. Philippe (Manager Operations bij Zijerveld) merkte op dat grotere bedrijven kunnen denken op langere termijn, maar dat dit voor kleinere bedrijven lastiger is.

Marco (directielid bij Speksnijder) vulde aan dat bij zijn transportbedrijf het besef dat fossiele brandstoffen eindig zijn ook een belangrijk motief vormt. “Welke alternatieve brandstoffen komen / zijn er beschikbaar voor de lange termijn? Daar moet je toekomstgericht mee bezig zijn, want je wagenpark schaf je aan met het oog op de langere termijn.”. Peter (directeur VDS Logistics) bevestigt dit: ” je wilt dat je transportbedrijf over 20 jaar nog bestaat”. Maar, vult hij aan, je hebt ook een milieuplan nodig, omdat overheidsbeleid er om vraagt: “als het bedrijfsleven niks doet, dan doet de overheid het”. Denk aan de milieuzones, zoals de nieuwe maasvlakte, waar alleen schone auto’s mogen rijden. Ook bij aanbestedingen wordt duurzaamheid als eis gesteld. Hij pleit voor een strategie dat het bedrijfsleven deze maatregelen niet afwacht, maar vooraf invloed uitoefent en samen gaat werken met de overheid.

Philippe merkt trouwens dat ook een positief imago als drijfveer belangrijker wordt. Momenteel leeft duurzaamheid ook bij commerciële mensen, omdat de klant er steeds meer naar vraagt. Het publiek eist meer, met als bekend voorbeeld in de zuivelsector ‘de koeien in de wei’. Guido geeft aan dat Vergeer Holland ook belang heeft bij een positief imago omdat zij haar 3 locaties in Bodegraven-Reeuwijk midden in een kwetsbaar gebied heeft en de bevolking zich daar zorgen over kan maken.

Je kunt je als bedrijf onderscheiden. Marco: “wij onderscheiden ons met het keurmerk Lean & Green, een keurmerk in de logistieke sector met concrete CO2-reductie doelstellingen” (www.duurzamelogistiek.nl). Een ander doet dit met ISO – certificering in het kader van kwaliteitszorg (ISO 26000, www.duurzaamondernemen.nl)

Dit laatste sprak Wim (voorzitter van de commissie MVO van de RvHID) erg aan. Hij vindt dat je je als bedrijf niet alleen moet onderscheiden op de P van Planet, maar ook op de P van People. Het draait uiteindelijk toch om mensen en fatsoenlijke omgangsvormen. Je moet ook in je personeel investeren. In de transportsector is dat bijvoorbeeld niet altijd het geval met de buitenlandse chauffeurs. De gespreksdeelnemers waren het daar wel mee eens en wezen ook op een aantal ontwikkelingen. Recent is de PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen) beschikbaar gekomen, een meetinstrument dat de sociale bijdragen van bedrijven in kaart brengt, ontwikkeld door TNO (www.tno.nl) . Deze is goed te gebruiken als aanvulling. Maar er werd ook gewezen op de MVO prestatieladder als integraal instrument (www.mvoprestatieladder.nl), die de 3 P’s integreert. Philippe benadrukte dat de integrale aanpak , waarbij de P van Profit in balans is met de andere 2 P’s, essentieel is om MVO te doen slagen.

Peter vertelde dat hij vanuit een andere functie (bij EVO, de ondernemersorganisatie voor logistiek en transport) met een europees programma voor het wegtransport bezig is, nl. Green Freight Europe (www.greenfreighteurope.eu). Initiatiefnemers hiervan zijn o.a. Heineken en TNT .

“Van belang is om programma’s en keurmerken (inter)nationaal op te pakken. De meeste bedrijven opereren niet plaatselijk maar vooral nationaal en internationaal. Lokale keurmerken, waarover in dit gemeentelijk project wordt gedacht, zijn niet interessant tenzij je ambitie hebt het breder uit te rollen”, zegt Peter.

Bij Green Freight Europe stelt men ook rapportages verplicht, hiervoor zijn eenvoudige digitale instrumenten ontwikkeld die ook het MKB kan gebruiken. Door deze rapportages ontstaat inzicht in wat per bedrijf beter kan. Maar door de rapportages te bundelen ontstaat ook een onderlinge vergelijking tussen bedrijven, ondanks het feit dat elk bedrijf zijn eigen doelstellingen bepaalt.

“Zijn er ook barrières waar je tegen aan loopt?”, vroeg de gespreksvoorzitter vervolgens. Philippe gaf aan dat je tijd moet investeren om je er in te verdiepen. Een groot bedrijf kan zich een extra functionaris permitteren, maar voor MKB is dat veel moeilijker en wordt het niet of erbij gedaan. Mede daarom heeft Zijerveld (een middelgroot bedrijf met 300 personeelsleden) gekozen voor een aanpak, waarbij iedere discipline binnen de organisatie verantwoordelijk is voor invulling van MVO op haar eigen gebied.

Marco benadrukt dat bij innovatie ook het momentum belangrijk is. Bij de revitalisering van het bedrijventerrein Broekvelden bijvoorbeeld heeft Speksnijder de ontwikkeling van een biogas-tankstation aan de orde gesteld, omdat hiervoor meerdere bedrijven en een gezamenlijke locatie nodig zijn. Helaas is dit nog steeds niet gelukt door problemen bij het vinden van een goede plek en de afgifte van een vergunning. Nu lijkt het momentum gepasseerd en is een van de geïnteresseerde bedrijven die binnenkort een nieuw wagenpark moet aanschaffen van plan toch voor conventionele brandstof te kiezen. Dit is toch een gemiste kans, vindt iedereen aan tafel. Kan er dan geen tijdelijk mobiel station komen, roept iemand. Ter plekke worden afspraken gemaakt om bij de inloopavond over Broekvelden samen met de RvHID en in overleg met de gemeente toch naar realisatie op korte termijn te kijken.

Het faciliteren van het benodigde contact tussen bedrijven en de (lokale) overheid is zeker de toegevoegde waarde van een commissie MVO van de RvHID. “Wat zou de commissie MVO nog meer kunnen betekenen?”, vroeg Wim. Zo’n ronde tafel gesprek met gelijkgestemden bijvoorbeeld vond men uitstekend. Het vinden van geïnteresseerden kan ook helpen als je volume moet maken voor een bepaald project, zoals bij het biogas – tankstation blijkt.

Ook genoemd werd het ontsluiten en delen van kennis en ervaring. Waarom geen samenwerkingstraject met TNO of een Hogeschool afspreken? Stagiaires kunnen bij projecten ingeschakeld worden.

Probeer ook het MKB mee te krijgen. Dit kan misschien door workshops met technische kennis of stimuleren dat 1 extra functionaris voor meerdere bedrijven aan de slag gaat.

Positieve verhalen laten zien met artikelen en/of werkbezoeken. Dit kan andere bedrijven stimuleren, zoals volgers.

De bedrijven die rond de tafel zaten, gaan voorlopig door met innovaties op het gebied van duurzaamheid, elk op hun eigen manier.

De voorzitter werd bevestigd in zijn opvatting dat je er met een gemeentelijk energieproject voor de koelhuizen nog niet bent, maar dat je wel door samenwerking bepaalde zaken in beweging kunt krijgen of versterken.